Sökning: "Jerker Holmbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jerker Holmbäck.

  1. 1. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

    Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

    Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER