Sökning: "Maria Mattus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Mattus.

  1. 1. De länkade orden Den digitala arenans dynamik

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Maria Mattus; Martin Kylhammar; Christina Chaib; Mats Ekström; [2008]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; Internet; freedom of speech; credibility; hypertext; wiki; dialogue; Kommunikation; Internet; yttrandefrihet; trovärdighet; hypertext; wiki; dialog; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area economics Information science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell ekonomi Informationslära;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore freedom of speech and aspects of credibility related to the Internet. The phenomenon freedom of speech is seen and examined principally from a communicative perspective. Theoretically the thesis is based on three key concepts: Internet, freedom of speech, and credibility. LÄS MER