Sökning: "anhöriga"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade ordet anhöriga.

 1. 1. Paradoxer i välfärden : När anhöriga blir lösningen på demensomsorgens utmaningar

  Författare :Emme-Li Vingare; Ulla Melin Emilsson; Lottie Giertz; Marjaana Seppänen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family caregivers; dementia care; welfare paradoxes; familisation; systems; functions; anhöriga; demensomsorg; välfärdsparadoxer; familisering; system; funktioner; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis addresses dementia care in Sweden and the function family caregivers are given. The aim of the thesis is to analyse critically the system of municipal eldercare and the function of family caregivers in this system, and in various types of organisations. LÄS MER

 2. 2. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 4. 4. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 5. 5. At være døende hjemme ? hverdagsliv og idealer

  Författare :Mette Raunkiær; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; diskurser; ’den goda döden’; vardagsliv; anhöriga; hemsjukvård; obotligt sjuka döende; Döden i hemmet; social discourses; ?the good death?; everyday life; community nurses; next-of-kin; relatives; dying; Home death; terminally ill; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation deals with two part-studies. The main focus is a field study the purpose of which is to understand incurable disease and death as hands-on experiences at the player's level. With the aid of observations and interviews, nine dying people, relatives and community nurses are followed in the families? homes over time. LÄS MER