Sökning: "språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet språkstörning.

 1. 1. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Words and non-words : Vocabulary and phonological working memory in Arabic-Swedish-speaking 4–7-year-olds with and without a diagnosis of Developmental Language Disorder

  Författare :Linnéa Öberg; Ute Bohnacker; Laurice Tuller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bilingualism; Arabic; Swedish; preschool children; vocabulary; phonological working memory; CLT; NWR; language exposure; developmental language disorder; DLD; tvåspråkighet; arabiska; svenska; förskolebarn; ordförråd; fonologiskt arbetsminne; CLT; nonordsrepetition; språkexponering; språkstörning; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the vocabulary skills and the non-word repetition (NWR) performance of 99 typically developing (TD) 4­­–7-year-old Arabic-Swedish-speaking children and 11 Arabic-Swedish-speaking children with a diagnosis of Developmental Language Disorder (DLD). The children’s early language development, family backgrounds and language exposure patterns are explored through parental questionnaires, and for the DLD children also via interviews with parents, teachers and speech-language pathologists regarding their developmental history, language skills and communicative behaviour. LÄS MER

 3. 3. Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning

  Författare :Ketty Holmström; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Language impairment; Lexical organization; Bilingualism; Vocabulary assessment; Word association;

  Sammanfattning : Children with language impairment (LI) often exhibit lexical difficulties with negative consequences for school success. Lexical size and lexical organization have both been found to be affected, with problems in lexical organization exceeding those in lexical size. LÄS MER

 4. 4. Language Processing and Contextual Influence. A study of Swedish preschool children with language impairment

  Författare :Christina Reuterskiöld; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; naming; idioms; narration; genres; nonword repetition; context; language impairment; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Language Processing and Contextual Influence A Study of Swedish Preschool Children with Language Impairment The aim of the present work was to study different types of contextual influence on language performance in a variety of tasks: repetition of nonwords, narration, understanding of idioms and picture naming in a group of Swedish preschool children with language impairment (LI). The stress pattern of words and nonwords was found to have an impact on the repetition performance of the participants. LÄS MER

 5. 5. Language impairment in Swedish bilingual children - epidemiological and linguistic studies

  Författare :Eva-Kristina Salameh; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; fonologi; Fonetik; phonology; Phonetics; risk factors; epidemiology; processability theory; language impairment; bilingualism; monlingualism; Socialmedicin; Social medicine;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to provide both epidemiological and linguistic data on bilingual children with language impairment (LI), since few data on this group exist. Data from 438 bilingual and monolingual children, referred over a period of 12 months, were compared in the first epidemiological study. LÄS MER