Sökning: "communicative impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden communicative impairment.

 1. 1. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. There's more to the picture than meets the ear - Gaze behavior during communication in children with hearing impairment

  Författare :Olof Sandgren; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child hearing impairment; Gaze behavior; Referential communication; Eye tracking; Nonword repetition; Phonological short term memory; Cox regression;

  Sammanfattning : Many children and adolescents with hearing impairment struggle to meet school demands. The difficulties can be traced to the characteristics of the hearing impairment, and to adverse consequences on language development, often overlooked in diagnostics and intervention. LÄS MER

 3. 3. Attitude to Speech and Communication in Individuals Born with Cleft Lip and Palate

  Författare :Christina Havstam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cleft lip and palate; speech; communicative attitude; participation; satisfaction with speech; self-assessment; qualitative methods; grounded theory; interview; speech assessment;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe how individuals who are born with a cleft lip and palate experience their communicative situation, how they perceive their speech and whether their views correlate with the results of speech assessments made by specialised speech-language pathologists (SLPs). Both quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 4. 4. Cognition and communication in children/adolescents with cochlear implant

  Författare :Tina Ibertsson; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cochlear implant; working memory; conversational skills; request for clarification; reading; hearinr impairment; writing;

  Sammanfattning : A cochlear implant (CI) is a device that provides individuals with severe to profound hearing impairment (SPHI) with auditory stimulation, which makes it possible for them to develop skills related to spoken communication. We have little knowledge about how hearing with a CI influences cognitive and communicative development and there is a need for development of methods for assessment. LÄS MER

 5. 5. Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hearing impairment; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Sign Supported Speech; Sign Language; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER