Sökning: "legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade ordet legitimitet.

 1. 1. Rumslig legitimitet : när hållbar utveckling medvetandegörs

  Författare :Björn Ekelund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : The political ambition for sustainable development is dependent on new attitudes and behaviors, as well as new physical environments. Sustainable development has, therefore, become increasingly important to analyze and describe within the fields of planning, urban design, and architecture to contribute to a positive attitude and to gain democratic approval throughout society. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Folkhälsopedagogen söker legitimitet : ett möte mellan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning

  Författare :Leif Karlsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folkhälsopedagogik; folkhälsovetenskap; verskamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan i Kristianstad startade 1998 och kan ses som ett svar på de nya krav som samhället ställer på kompetens inom hälsoområdet, där sjukvårdande insatser ska ersättas eller kompletteras med hälsofrämjande arbete och där den pedagogiska dimensionen har ansetts särskilt viktig. Förutom att utbildningen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen måste den också svara upp mot de olika former av kvalitetsgranskning som den högre utbildningen under senare år varit föremål för. LÄS MER

 4. 4. Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård

  Författare :Elisabeth Eneroth; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kritisk materiell giltighetsprövning; kritisk rättspositivism; principen om barnets bästa; likhets- och objektivitetsprinciperna; legalitetsprincipen; Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstförordningen 2001:937 ; Socialtjänstlagen 2001:453 ; hem för vård eller boende; rättssäkerhet; legitimitet; tillit; förklaringsmodell; socialrätt; social welfare law; förvaltningsrätt; administrative law;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation thesis with the title Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care. The thesis is the result of two research projects within the scope of my research studies at the Faculty of Law, University of Lund, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Yrkesofficersutbildning, yrkeskunnande och legitimitet : En studie av yrkesofficersprogrammet i spänningsfältet mellan förändring och tradition

  Författare :Erik Hedlund; Staffan Selander; Lars Owe Dahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional practice; institutional rules; professional competence; learning and legitimacy.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The new Swedish Armed Forces will be radically different from the previous invasion-oriented defence and the Armed Forces will be a smaller and more flexible organization, better adapted to the international sphere. With the aim of meeting up with the demands of the transformed Armed Forces posture for professional competence, the Regular Officer Programme (YOP) was introduced in the autumn of 1999. LÄS MER