Sökning: "Place Categorization"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Place Categorization.

 1. 1. Class, Place and Identity in a Satellite Town

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Elias le Grand; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; class; identity; place; chav; stigma; symbolic boundaries; youths; moral panics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The central aim of this study is to examine processes of identity formation among white, working-class youths in a marginalized area located on the outskirts of South London. It is primarily based on long-term ethnographic fieldwork but also on analyses of web sites, newspapers and popular culture. LÄS MER

 2. 2. Interpretation and Alignment of 2D Indoor Maps Towards a Heterogeneous Map Representation

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Saeed Gholami Shahbandi; Högskolan i Halmstad.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Robotics; Mobile Robots; Autonomous Robots; Robot Perception; Robotic Mapping; Map Interpretation; Semantic Mapping; Place Categorization; Place Labeling; Semantic Annotation; Map Alignment; Region Segmentation; Region Decomposition; Map Representation; Heterogeneous Representation;

  Sammanfattning : Mobile robots are increasingly being used in automation solutions with notable examples in service robots, such as home-care, and warehouses. Autonomy of mobile robots is particularly challenging, since their work space is not deterministic, known a priori, or fully predictable. LÄS MER

 3. 3. Unga i normalitetens gränsland Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanne Severinsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 4. 4. Legitimacy for Sale Constructing a Market for PR Consultancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tyllström; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PR consultancy; Legitimization; Legitimation; Social Construction of Markets; Public Opinion; Organization Theory; Market Categorization; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Categories are semantic objects that create order in markets. By categorization, market actors and products become comparable and understandable to various audiences. LÄS MER

 5. 5. Flerkulturella identifikationer i ett svensk-uganda-indiskt sammanhang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Catarina Nyberg; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural context; social identity; ethnic identity; cultural identity; identification; social categorization; self accounts; meaning construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Global integration and international migration has led to an increased ethnic and cultural diversity in contemporary societies, one consequence being that social identities are changing in these new multicultural settings. This is particularly evident for people who have been brought up with two or more ethnic and/or cultural contexts. LÄS MER