Sökning: "sociala resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden sociala resurser.

 1. 1. Barns sociala vardagsliv i förskolan

  Författare :Lovisa Skånfors; Annica Löfdahl; Solveig Hägglund; Ann-Marie Markström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s peer cultures; children s interactions; preschool; social status; power; exclusion; tokens; social resources; positioning theory; social representation theory; withdrawal strategies; ethical radar; Barns kamratkulturer; barns interaktioner; förskola; status; makt; exklusion; sociala resurser; positioneringsteori; social representationsteori; strategier för att dra sig undan; etiska radar; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute knowledge about children’s shared social knowledge in their preschool peer cultures, regarding both content and how it is established and maintained.An ethnographic approach has been used to study the shared activities of children, aged 3-5, in the preschool. LÄS MER

 2. 2. "Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Författare :Ingrid Granbom; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Sven Persson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Förskolan; förskollärare; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 3. 3. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 4. 4. Creating market knowledge from big data: Artificial intelligence and human resources

  Författare :Jeannette Paschen; Esmail Salehi-Sangari; Stefanie Paluch; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Market knowledge; insights; big data; artificial intelligence; resource-based theory; resources; capabilities; machine learning; natural language processing; Marknadskunskap; insikter; big data; artificiell intelligens; resursbaserad teori; resurser; kapacitet; machine learning maskininlärning ; natural language processing naturlig språkbearbetning .; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The abundance of social media use and the rise of the Internet-of-Things (IoT) has given rise to big data which offer great potential for enhanced market knowledge for marketers. In the literature, market knowledge has been associated with positive marketing performance. LÄS MER

 5. 5. Den regionala transformationsprocessens sociala dimension : Karlskrona1989-2002

  Författare :Marina Jogmark; Nilsson Jan-Evert; Bengtsson Lars; Bengt Johannisson; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Development of places; Karlskrona; IT-industry; renewal; pillars of social capital; structure for action; trust; obligation.; Platsers utveckling; IT-industri; pelare av socialt kapital; utbyten; aktör; förtroende; förpliktelse; förnyelse och stabilitet.;

  Sammanfattning : How can we understand places and their development processes from a social perspective? The aim of this case study is to understand the emergence of an IT-industry in Karlskrona between 1989-2002 from a social capital perspective. Historically, the production and the form of life of the population in Karlskrona, has been characterized by the fact that Karlskrona is a naval city, which for several centuries has had a naval base and a naval ship yard. LÄS MER