Sökning: "Ingrid Granbom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Granbom.

  1. 1. "Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

    Författare :Ingrid Granbom; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Sven Persson; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Förskolan; förskollärare; Utbildningsvetenskap; Educational science;

    Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER