Sökning: "resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 642 avhandlingar innehållade ordet resurser.

 1. 1. Actiokapitalet : retorikens ickeverbala resurser

  Författare :Marie Gelang; Brigitte Mral; Viveka Adelswärd; Jens E. Kjeldsen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; actio; nonverbal communication; Rhetoric; Retorik; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding of actio. Actio refers to how a speech is performed in a public setting. Actio differs from nonverbal communication in general in that actio is performed in a rhetorical situation with the intention to be persuasive. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi

  Författare :Anna Maria Hipkiss; Ann-Catrine Edlund; Per-Olof Erixon; Per Holmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom communication; classroom design; educational sociology; secondary school; semiotic resources; semantic waves; social semiotics; SFL; subject-specific language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how different semiotic resources, such as spoken and written texts, artefacts and activities interact with classroom design and classroom communication in three school subjects in Swedish secondary school: Home and Consumer Studies, Biology and Chemistry. The research process has been concerned with the affordances that are created through different semiotic resources in classroom design and in classroom communication in the three school subjects, focusing on academic language and student participation. LÄS MER

 3. 3. Empowermentprocesser – ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser? : En studie om att återta balansen i arbetslivet att återta balansen i arbetslivet

  Författare :Ann-Christine Larsson; Lennart Svensson; Margareta Bredmar; Kurt Aagaard Nielsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Return to work; empowerment; work-life balance; interactive research; Return to work; empowerment; work-life balance; interactive research; resources; gender; återgång till arbetslivet; empowerment; work-life balance; interaktiv forskning; resurser; genus; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to understand and explain how a group of women have ended up on the long-term sick-list and how a return to working life can be brought about. Support for their return is organized within the framework of a R&D project within the EU-program EQUAL, where empowerment is one of the key principles. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 5. 5. Didaktisk design med digitala resurser : En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola

  Författare :Anna Åkerfeldt; Anna-Lena Kempe; Staffan Selander; Sten Ludvigsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic design; designs for learning; knowledge; representations; digital resources; cultures of recognition; multimodality; didaktiks design; design för lärande; kunskap; representationer; digitala resurser; erkännandekulturer; multimodalitet; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : In digital-classroom practices, pupils design their learning processes in collaboration with their peers, employing different semiotic resources when representing signs of learning in a constant flow. There still remain differences, however, between learning practices and the way pupils are formally tested. LÄS MER