Sökning: "resources"

Visar resultat 1 - 5 av 5061 avhandlingar innehållade ordet resources.

 1. 1. Recirculation of scrapped resources : The role of material information in enhancing the sustainability of recycling

  Författare :Reinol Josef Compañero; Andreas Feldmann; Peter Samuelsson; Pär Jönsson; Guozhu Ye; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Steel recycling; anthropogenic resources; scrap; value of information; Circular Economy; sustainability; Stål återvinning; antropogena resurser; skrot; cirkulär ekonomi; hållbarhet; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Industries have responded to the climate change problem by positioning their activities as compatible with concepts such as the Circular Economy. Conveying the idea of maximizing and keeping the resources in a manner that aligns with the principles of sustainable development, the endorsements for implementing circularity measures has arguably become a boon for businesses. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och digitala resurser : Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden

  Författare :Petra Petersen; Tore West; Eva Insulander; Maria Calissendorff; Polly Björk-Willén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agency; digital tablets; digital resources; multilingualism; translanguaging; multimodality; preschool; early childhood; minority language; video observation; pedagogik; Education; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 4. 4. Vulnerabilities and Resources : Exploring intersecting conditions for health equity in sexual and reproductive health and rights(SRHR) among young people in Sweden

  Författare :Anna ChuChu Schindele; Malin Lindroth; Kristina Areskoug Josefsson; Emma Sorbring; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health and society; Hälsa och samhälle;

  Sammanfattning : SVENSK SAMMANFATTNINGBAKGRUND: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en central bestämningsfaktor för hälsa och utgör en viktig del av livet i övergången från barndom till vuxen ålder. Den nationella SRHR-policyn i Sverige strävar mot jämlika förutsättningar för hälsa. LÄS MER

 5. 5. Approaching Curriculum Resources : Examining the potential of textbooks and teacher guides to support mathematics learning and teaching

  Författare :Linda Ahl; Andreas Ryve; Skott Skott; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The driving forces of conducting the two studies presented in this thesis are: the strong position of curriculum resources in the mathematics classroom in general; teachers’ faith in curriculum resources to convey the intentions and goals of mathematics education; and the expected benefits to mathematics education through expanding the knowledge base of research in the area of curriculum resources in general, and teacher guides in particular. This thesis builds upon two studies conducted in Sweden. LÄS MER