Sökning: "semiotiska resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden semiotiska resurser.

 1. 1. Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi

  Författare :Anna Maria Hipkiss; Ann-Catrine Edlund; Per-Olof Erixon; Per Holmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom communication; classroom design; educational sociology; secondary school; semiotic resources; semantic waves; social semiotics; SFL; subject-specific language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how different semiotic resources, such as spoken and written texts, artefacts and activities interact with classroom design and classroom communication in three school subjects in Swedish secondary school: Home and Consumer Studies, Biology and Chemistry. The research process has been concerned with the affordances that are created through different semiotic resources in classroom design and in classroom communication in the three school subjects, focusing on academic language and student participation. LÄS MER

 2. 2. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 3. 3. Pimpa texten. En etnografisk studie av gymnasieelevers meningsskapande i dramatext

  Författare :Martin Göthberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dramatext; estetiska lärprocesser; gymnasiet; litteraturdidaktik; semiotiska resurser; svenska; teaterpedagogik och textförståelse.;

  Sammanfattning : This ethnographic study is located in the field of literary didactics, covering an intersection of the subjects of Swedish and theatre. It investigates construction of text understanding while its participants work with staging Molière’s The affected ladies (Les précieuses ridicules, 1659). LÄS MER

 4. 4. I skrivandets spår : elever skriver i SO

  Författare :Christina Lindh; Johan Elmfeldt; Cecilia Olson Jers; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; literacy practices; disciplinary literacy; writing events; writing acts; writing practices; social science education; social studies; secondary school; New Literacy Studies; Triadic model; the Wheel of writing; strategic and communicative actions; ethnography; semiotic resources; digital tools; ICT; skriftbruk; ämnesspecifik litteracitet; skrivhändelser; skrivhandlingar; skrivpraktiker; samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap; grundskolan åk 7-9; triadmodellen; skrivhjulet; strategisk; rituell och kommunikativ handling; etnografi; semiotiska resurser; medierande redskap; digitala redskap; en-till-en; Ipad;

  Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER

 5. 5. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik : en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Birgitta Sandström; Anna-Lena Kempe; Ragnhild Sandberg Jurström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education; semiotic resource;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER