Sökning: "samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet samtalsanalys.

 1. 1. English Hemspråk : Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Författare :Kirsten Stoewer; Jakob Cromdal; Nigel John Musk; Wei Li; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 2. 2. Hur allt smälter samman i handlingens centrum : En yrkesämnesdidaktisk studie av transformation, variation och interaktion i svetsundervisning

  Författare :Jan Axelsson; Nina Kilbrink; Stig-Börje Asplund; Per Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CAVTA; learning study; samtalsanalys; transformation; variationsteori; yrkesämnesdidaktik; VET; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Föreliggande licentiatuppsats är en yrkesämnesdidaktisk studie som behandlar praktiska lärandemoment på det industritekniska programmet, med inriktning svetsteknik.Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om undervisnings- och lärandeprocesser när lärare systematiskt transformerar ämnesinnehåll och yrkeskunnande till svetsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; Sociology;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 4. 4. Doing Language Policy : A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 5. 5. Feber i interaktion : Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal

  Författare :Klara Bertils; Anna Lindström; Helen Melander Bowden; Camilla Lindholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; conversation analysis; medical interaction; epistemics; multimodality; joint activity; nurse-patient; fever; conversation analysis; samtalsanalys; vårdkommunikation; kunskap; multimodalitet; gemensamma aktiviteter; sjuksköterska-patient; undersköterska-patient; feber; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis explores the social and interactional dimensions of fever and body temperature. Using the theoretical and methodological framework of Conversation Analysis, this thesis investigates how patients and healthcare professionals talk about fever, measure body temperature and negotiate the significance of temperature measurements in acute primary care encounters. LÄS MER