Sökning: "etiska radar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden etiska radar.

  1. 1. Barns sociala vardagsliv i förskolan

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Lovisa Skånfors; Karlstads universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s peer cultures; children s interactions; preschool; social status; power; exclusion; tokens; social resources; positioning theory; social representation theory; withdrawal strategies; ethical radar; Barns kamratkulturer; barns interaktioner; förskola; status; makt; exklusion; sociala resurser; positioneringsteori; social representationsteori; strategier för att dra sig undan; etiska radar; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute knowledge about children’s shared social knowledge in their preschool peer cultures, regarding both content and how it is established and maintained.An ethnographic approach has been used to study the shared activities of children, aged 3-5, in the preschool. LÄS MER