Sökning: "Britt-Marie Ternestedt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Britt-Marie Ternestedt.

 1. 1. A Palliative Approach to Dementia Care : Leadership and organisation, existential issues and family support

  Författare :Lars Albinsson; Britt-Marie Ternestedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Dementia; palliative care; leadership; staff; existential issues; family support; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to apply the WHO and NHS palliative care approach to dementia care. Thirty-one staff-members in mid-Sweden (studies I and II) and 20 next-of- kin (study IV) were interviewed. LÄS MER

 2. 2. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 3. 3. Living with haemodialysis close to death - patients' and close relatives' experiences

  Författare :Lena Axelsson; Birgitta Klang; Stefan Jacobson; Sissel Andreassen Gleissman; Carina Lundh Hagelin; Britt-Marie Ternestedt; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Close relative; Death; Dying; End of life; End-stage renal disease; haemodialysis; Palliative care; Phenomenological-hermeneutics; Qualitative content analysis; Retrospective interviews; Serial interviews; close relative;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to generate  understanding and knowledge a bout the experiences of  patients living with haemodialysis, and their close relati ves, near the end of life. In studies I and II we  conducted a series of 31 qualitative interviews over a period of 12 months with 8 severely ill patients  (aged 66–87) treated with haemodialysis. LÄS MER

 4. 4. Att ta rodret i sitt liv : Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

  Författare :Mia Berglund; Margaretha Ekebergh; Britt-Marie Ternestedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential philosophy; lifeworld; learning support; patient education; patients’ learning; long-term illness; Reflective Lifeworld Research; Existensfilosofi; livsvärldsdidaktik; långvarig sjukdom; lärandestöd; patienters lärande; patientundervisning; reflekterande livsvärldsansats; vårdvetenskap.; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; patients learning; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. Focus has instead been placed on patients being given information and advice about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply with. LÄS MER

 5. 5. Från inbjudan till uppföljning : kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening

  Författare :Karin Blomberg; Carol Tishelman; Britt-Marie Ternestedt; Catarina Widmark; Barbro Wijma; Örebro universitet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing Science; Cervical cancer; Pap smear; cervical cancer screening; prevention; non-attendance; body; women; young adult; transition; health; online focus groups;

  Sammanfattning : Population-based cervical cancer screening programs (PCCSPs) were introduced in Stockholm in the 1960s; today all women residents aged 23-60 are invited to a cost-free Pap smear at regular intervals. A shift in scientific knowledge has occurred, with clarification of the link between human papilloma virus (HPV) and cervical cancer (CC), and the introduction of HPV-vaccines for primary prevention of CC. LÄS MER