Sökning: "Britt-Marie Lindblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Britt-Marie Lindblad.

  1. 1. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

    Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER