Sökning: "Ola Synnergren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Synnergren.

  1. 1. Time-resolved X-ray diffraction studies of phonons and phase transitions

    Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

    Författare :Ola Synnergren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysik; Physics; Phase transitions; X-ray diffraction; Phonons; Medicine; phonons; phase transitions;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling sammanfattar arbete där tidsupplöst röntgendiffraktion har använts för att undersöka kristallina material och studera dynamiken hos fononer och fasövergångar. Röntgendiffraktion är standardverktyget för stukturbestämning på en atomär skala. LÄS MER