Sökning: "parenthood"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade ordet parenthood.

 1. 1. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 2. 2. Involved Parenthood : Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; Children; Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 3. 3. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood : Swedish Law in a Comparative Context

  Författare :Jane Stoll; Anna Singer; Elisabeth Rynning; Julie McCandless; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Civil Law; Civilrätt; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. LÄS MER

 4. 4. Challenges of transnational parenthood : Exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and India

  Författare :Anna Arvidsson; Birgitta Essén; Sara Johnsdotter; Pernilla Ouis; Karen Hvidtfeldt Madsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Transnational surrogacy; Surrogacy; Assisted reproduction; Commissioning parents; Legal parenthood; Social workers; Exploitation; Surrogate; Motherhood; Kinship; Social constructionism; Reproductive Justice; Sweden; India; Assam; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Transnational surrogacy challenges traditional norms of parenthood, especially motherhood; additionally, it is viewed as the exploitation of poor women. The overall aim of this thesis was to shed light on the consequences of an unregulated situation on surrogacy in the Swedish and Indian contexts, and to give different perspectives on surrogacy and the surrogate. LÄS MER

 5. 5. A different parenthood?

  Författare :Mikaela Starke; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER