Sökning: "parent"

Visar resultat 1 - 5 av 572 avhandlingar innehållade ordet parent.

 1. 1. Becoming a Parent of a Child with Intellectual Disability

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Petra Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parent; Perceptions; Parental Representations; Temperament; Parent Agreement.;

  Sammanfattning : When a child is diagnosed with intellectual disability (ID) parents’ reactions differ; some parents experience increased levels of stress and depression, while others find meaning in the duty of caring for a child with special needs. Parents’ reactions to diagnosis have also been found to be versatile within the person, with many parents expressing emotions that may be contradictory. LÄS MER

 2. 2. The Knowledgeable Parent Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Linnea Hanell; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child care; health communication; knowledge; language ideology; linguistic anthropology; mediated discourse analysis; parenting; sociolinguistics; the welfare state; föräldraskap; hälsokommunikation; kunskap; lingvistisk antropologi; medierad diskursanalys; sociolingvistik; språkideologi; välfärdsstaten; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the communication of health knowledge among new parents in Sweden. Based on three separate studies, the thesis employs a selection of theoretical concepts and methodological approaches, mainly originating from mediated discourse analysis and linguistic anthropology. LÄS MER

 3. 3. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden

  Författare :Birgitta Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med att de väntar eller just har fått ett barn, och detta utifrån aspekter som är relevanta för mödra- och barnhälsovårdens insatser: Kunskap - erhåller kvin-nor och män för dem adekvata kunskaper när de står inför att bli föräldrar för första gången? Stöd – behöver vissa föräldrar mer än andra professionellt stöd och vad för stöd är de i behov av? Kris – hur mänga kvinnor och män reagerar med krisreaktioner i behov av psykiatriska vårdinsatser? Psykoterapi och bearbetning – vilka är de huvudsakliga reaktionerna och psykiska svårigheterna när kvinnor och män önskar en psykoterapeutisk insats i samband med barnafödandet? Avslöjar psykoterapiberättelserna skillnader mellan kvinnorna och männen, demonstrerade dels som teman i psykoterapiberättelserna, dels i anknytningsmönster och i affektiva uttryck? De genomgående psykologiska teorierna är anknytningsteori, affektteori, hälsopsykologiska teorier med fokus på stress, sårbarhet och individuell copingförmåga, kli-nisk psykologi för att förstå och förklara avvikande beteenden, kristeori för att förstå psykiska reaktioner och behov definierade och uttalade av kvinnorna och männen själva. Grundläg-gande begrepp som genomsyrar avhandlingsarbetet är: ”reflective function”, RF; ”empower-ment”; ”positioning”; ”intersubjectivity”. LÄS MER

 4. 4. Health and Healthcare Utilization Among Swedish Single Parent Families

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Westin; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Social medicine; inequity; single parent; children; health; health care utilization; social capital; Socialmedicin;

  Sammanfattning : One of the most vulnerable groups in Swedish society today is single parent families, a group that has increased over the last thirty years in proportion to married and cohabiting parents. The aims of this thesis are to study inequality and inequity in health and health care utilization with regard to whether parents are single or couple (married/cohabiting), to investigate whether the concept of social capital may provide us with further understanding when analyzing inequality and inequity in health and to investigate how the mental health of single parent children may differ from couple parent children and to what extent this difference may be due to parental socio-economic and socio-demographic characteristics, including social capital. LÄS MER

 5. 5. Indispensable interaction parents' perspectives on parent-child interaction and beneficial meetings

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kerstin Neander; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parent-child; interaction intervention; Marte Meo; attachment; parents perspectives; fathers; child development; narratives; intersubjectivity; hermeneutic phenomenology; therapeutic relationship; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Parent-child interaction interventions, guided by the aim of promoting child development, have developed in Sweden during the last three decades. The aim of this thesis was to describe families taking part in such interventions and examine short term and long term changes in their problem loads. LÄS MER