Sökning: "närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet närstående.

 1. 1. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer : närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Författare :Sofia Andersson; Margareta Brännström; Carl Johan Fürst; Olav Lindqvist; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Gråtens betydelse för patienter och närstående i palliativ hemsjukvård

  Författare :Kerstin Rydé; Maria Friedrichsen; Peter Strang; Carina Berterö; Rehnsfeldt Rehnsfeldt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hermeneutic; palliative home care; patients; adaptation.; Crying; emotions; family members; Gråt; känslor; hermeneutik; närstående; palliativ hemsjukvård; patienter; anpassning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : AbstraktGråt är vanlig bland patienter och närstående men sällan studerat i palliativ vård. Gråten kan vara ett sätt för patienter och deras närstående att uttrycka sorg och hantera en situation fylld av stress som är orsakad av förluster, många allvarliga symtom och en nära förestående död. LÄS MER

 3. 3. Hänsynstagandets paradoxer : Om äldre, närstående och biståndshandläggare vid flytt till särskilt boende

  Författare :Maria Söderberg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consideration; independence; self-determination; residential home; relocation; care manager; family member; older people; hänsyn; självbestämmande; särskilt boende; självständighet; flyttning; biståndshandläggare; närstående; äldre person;

  Sammanfattning : Many older people express strong preferences to remain in their own housing as long as possible. Due to declining health they may, however, become dependent on others for their daily care, eventually reaching a point where they consider relocation to a residential home. LÄS MER

 4. 4. De kan, de vill och de orkar, men... : studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter

  Författare :Catarina Wallengren Gustafsson; Birgitta Andershed; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; informationsmaterial; strokeenheter; anhörig; närstående; Omvårdnad; Relatives; stroke units; printed education materials; learning; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för närstående i deras föränderliga livssituation under de sex första månaderna efter en persons strokeinsjuknande, med särskild fokus på lärande. Vidare var syftet att utvärdera de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter. LÄS MER

 5. 5. En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER