Sökning: "metafysik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet metafysik.

 1. 1. Religion och metafysik : Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och dessas inflytande i svensk religionsdebatt

  Författare :Jarl Hemberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Meditationes philosophicas de monadologia Leibnitio-Wolfiana, cum consensu amplissimi Senatus Philosophici in Regia Academia Upsaliensi, præside ... Erico Alstrin ... pro solitis in philosophia honoribus placido bonorum examini in audit. Gustav. majori ad d. 22. [28] Aprilis anni MDCCXXXI ... submittit Ericus Hultgren, Smolandus

  Författare :Eric Alstrin; Eric Hultgren; Eric Alstrin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphysics; Metaphysics; Metafysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Författare :Dan-Erik Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. LÄS MER

 4. 4. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Författare :Fred Andersson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The title of this thesis translates as "Elis Eriksson: Objects and Signs" and concerns the life and work of the Swedish artist Elis Eriksson (1906-2006) as analysed from a semiotic point of view. The semiotic theory applied in the thesis is to be regarded as a theory of cultural semiotics or socio-semiotics, explicitly critical towards the rigid application of linguistic models so often associated with semiotic studies in the human sciences. LÄS MER

 5. 5. Det moraliska ifrågasättandet : alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

  Författare :Jan Arlebrink; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Teologi; Theology; integrity.; traumatic crisis; autonomy; philosophy of life; existential questions; Compulsory treatment; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how compulsary treatment of alcohol abuse is experienced by persons forced to submit to it, the majority of whom are negative in their attitude toward treatment of this sort. The importance of considering the resluts obtained not in isolation but within a larger context is emphasized. LÄS MER