Sökning: "Margareta Brännström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Brännström.

  1. 1. Ett liv i berg och dalbana innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

    Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

    Författare :Margareta Brännström; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

    Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER