Sökning: "electronic texts"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden electronic texts.

 1. 1. Innehållsdesign Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Langerth Zetterman; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Text Encoding Initiative; markup; markup languages; text encoding; history of education; prosopography; educational science; educational uses; methods in education; methodology; historical sources; digital collection; collective biography; electronic texts; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores content design – an area which encompasses the practices and the conceptions of the description, organisation and manipulation of digital content. The overall aim was to identify and examine principles, methods and tools appropriate for content design within the humanities and the social sciences. LÄS MER

 2. 2. Machine-Printed and Handwritten Ethiopic Script Recognition

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yaregal Assabie; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HMM; Handwriting Recognition; OCR; Direction Field Tensor; Ethiopic Character Recognition; Amharic Word Recognition; Structure Tensor;

  Sammanfattning : A written language is represented by using machine-printed or handwritten symbols called characters. For automatic recognition of written languages, handwritten script can be captured offline (by a scanner) and online (by electronic digital devices), whereas machine-printed text is captured offline. LÄS MER

 3. 3. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; skrivande; skrivforskning; bedömning; interaktion; svenskämnet; gymnasiet; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; uppsatsskrivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 4. 4. English Lexical Nominalizations in a Norwegian-Swedish Contrastive Perspective

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lene Nordrum; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; lexical nominalization; grammatical metaphor; deverbal noun; argument structure; popular science; nominal style; verbal style; contrastive linguistics; English; Norwegian; Swedish;

  Sammanfattning : The present study investigates English lexical nominalizations in terms of their syntax and semantics, and contrastively, in terms of their translations into Norwegian and Swedish. The material comprises 586 English lexical nominalizations and their Norwegian and Swedish translations collected from seven popular science texts in the English-Norwegian Parallel Corpus (ENPC) and the English-Swedidh Parallel Corpus (ESPC). LÄS MER

 5. 5. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna-Lena Göransson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Svenska; Swedish; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER