Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

Detta är en avhandling från Makadam Förlag

Sammanfattning: Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. Materialet utgörs av djupintervjuer, autofiktiva texter och populärkulturella representationer. I djupintervjuer med personer som har hiv och i autofiktiva texter undersöks när och hur hiv görs och blir påtagligt i vardagslivet. Genom läsningar av de populärkulturella berättelserna Hur kunde hon?, Ophelias resa, Mitt positiva liv och Positiv undersöker avhandlingen hur protagonisterna och hiv gestaltas, vad som bygger dramaturgin samt hur normaliserande skildringar riskerar att (åter)skapa normativa gränser. Förhandlingar med normlinjer berör återkommande respektabilitet och begäret att framstå som en lyckad och lycklig individ, men även att ha ett levbart liv. Hiv-berättelser innehåller återkommande känslor som rädsla, skam och mononormativ melankoli. De utgör skrubbsår skapade i mötet med andra personer, samhällsinstitutioner och de föreställningar om hiv som finns i samhället. Likt gruskorn skrubbar föreställningarna oss. Det medför olika former av undvikande och ensamhetsorienteringar. Plåster, det vill säga individuella strategier av att exponera hiv och att distansera sig från den yttre blicken på självet görs tillsammans med och skapar känslor såsom lättnad, stolthet och ilska. Skrubbsår erbjuder en diskussion kring vardagligt hiv-görande, hur vi blir med hiv tillsammans med andra personer, normer, institutioner och samhällets skam- och kontrollmekanismer, samt hur känslor samskapar hiv. Genom ett poetiskt och skönlitterärt skrivande utgör scener och fiktiva karaktärer, baserade på intervjuer, och den autofiktiva alter-egoberättaren Desideria ett icke-distanserat och kännbart gestaltande av det relationella hiv-blivandet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.