Sökning: "Anette Hamerslag"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anette Hamerslag.

  1. 1. Barns deltagande och delaktighet Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anette Hamerslag; Uppsala universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER