Sökning: "projektarbete"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet projektarbete.

 1. 1. Barns deltagande och delaktighet : Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia

  Författare :Anette Hamerslag; Helen Melander; Ann-Carita Evaldsson; Polly Björk Willén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s participation; interaction; preschool; project work; Reggio Emilia inspiration; deltagande; delaktighet; interaktion; förskola; projektarbete; Reggio Emilia-inspiration; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores children’s and pedagogues’ participation in project work in a Swedish preschool inspired by the pedagogical philosophy of Reggio Emilia and its associated participatory agenda. The overall aim is to investigate how children are involved in the shaping of project work in everyday interactions. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i mellanrummen – fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker ienkomplex samverkansmiljö

  Författare :Heiti Ernits; R Solli; M Sandoff; S Brorström; Marcus Jahnke; Mikael Löfström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap; Samarbete; Projektarbete; Project management; Leadership; Cooperation; Cooperativeness;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande samarbete, samverkan och tidsbegränsade arbetssätt är på modet. Stadsplanering, samhällsstyrning, välfärdsproduktion och tackling av samhälleliga utmaningar sker allt mer i projektform och inkluderar en blandning av offentliga verksamheter, privata aktörer och intressenter. LÄS MER

 3. 3. Kurbits-ReBoot : svensk folksång i ny scenisk gestaltning

  Författare :Susanne Rosenberg; Heikki Laitinen; Hannu Saha; Johan Sundberg; Henrik Frisk; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Folk song; stage presence; vocal performance studies; performance; variation; improvisation; flow; interpretation; artistic research; folk hymns; ballads; folk vocal styles; herding calls; kulning; folksång; scenisk gestaltning; musikupplevelse; performans; variation; improvisation; flow; interpret; interpretation; konstnärlig forskning; folkliga koraler; ballader; sångsätt; kulning;

  Sammanfattning : This artistic research project is an explorative study in new forms of expression of Swedish folk singing in a scenic context, exploring expressive qualities in traditional Swedish folk song from the point of view of the folk singer as a creative performer. The fundamental research question is how, in a scenic context, can space be given to what is a characteristic quality of traditional folk song, namely creative interpretation in the moment, through variation and improvisation using the song as a concept rather than a fixed work. LÄS MER

 4. 4. Befria datorhjältinnorna från pojkrummet : en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori

  Författare :Annika Olofsdotter-Bergström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Dator och TV-spel engagerar och påverkar många människor och är ett stort populärmedia idag. Bara onlinespelet World of Warcraft har över nio miljoner spelare. Det förmedlas budskap genom spelmediet som påverkar och influerar spelarna. Spelvärlden speglar händelser, attityder och värderingar i vår kultur och i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER