Sökning: "barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Spänningen mellan normalitet och avvikelse om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Joakim Isaksson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pupils with special educational needs; normality and deviance; special education; grounded theory; medical diagnoses; compulsory school; special support measures; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In Sweden, an increasing number of pupils are defined as having some form of difficulties in school. In order to receive special support measures in school, these difficulties must have been subject to a pedagogical examination that state that the pupil is in need of special support measures. LÄS MER

 2. 2. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn En deltagarorienterad studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Olsson; Stockholms universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; specialpedagogik; Special Education; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 3. 3. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Karlsudd; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Informatik; Information Systems; special school.; school-age care system; mental handicap; leisure time teacher; Day-centre for school-age children; integration; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudtanken i svensk välfärdspolitik är att genom generella åtgärder skapa ett samhälle tillgängligt för alla medborgare. Det är därför viktigt att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens standard. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola

  Författare :Kristian Lutz; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, är en avhandling som behandlar relationen mellan begrepp som utveckling, avvikelse och särskilt stöd i förskolan. Begreppet normalitet problematiseras i ett samhälleligt perspektiv och kopplas till olika aktörers utrymme att formulera "sanningar" rörande avvikelser. LÄS MER

 5. 5. Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training

  Detta är en avhandling från Östersund : MIttuniversitetet

  Författare :Petri Partanen; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children with special educational needs; Assessment; Working memory; Working memory training; Complex executive function; Planning; Metacognition; Mathematical learning difficulties; Barn i behov av stöd; Utredning; Arbetsminne; Arbetsminnesträning; Komplex exekutiv funktion; Planering; Metakognition; Matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore the role of different assessment tools and training regimens in assessment and remediation for children with special educational needs in school. A central purpose of assessment explored was that it should inform remediation, teaching and instruction. LÄS MER