Sökning: "Gun-Marie Wetso"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Gun-Marie Wetso.

 1. 1. Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola : när aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning

  Författare :Gun-Marie Wetso; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskolan; skolan; lek; specialundervisning; verksamhetsteori; skolutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola : När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning

  Författare :Gun-Marie Wetso; Siv Fischbein; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in special needs; education; activity theory; pre- school development work; intervention; play process; communication; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis expounds special educational development work in (pre-)schools 1994-99 (analysed 2002-06). The work is based on action research. 40 children were identified to be in need of support as they did not get involved in the school’s daily activities. This thesis follows up what happens when work is initiated for changing this predicament. LÄS MER

 3. 3. Who Should do What to Whom? : Occupational Groups´Views on Special Needs

  Författare :Gunilla Lindqvist; Claes Nilholm; Gun-Marie Wetso; Kristina Ström; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER