Sökning: "omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning.

 1. 1. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. LÄS MER

 2. 2. Information till föräldrar som har barn med cancer

  Författare :Anders Ringnér; Ulla H Graneheim; Lilian Jansson; Stig Karlsson; Karin Enskär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; focus groups; health-care professionals; interventions; parents; paediatric oncology nursing; perceived stress; person-centred information; qualitative content analysis; qualitative interviews; single-case experimental designs; barnonkologisk omvårdnad; diskurspsykologi; fokusgrupper; föräldrar; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; kvalitativa intervjuer; personcentrerad information; single-case-studier; stress; vårdare; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Föräldrar till barn som har cancer upplever en livssituation som präglas av osäkerhet och oro och de ställs inför sociala och känslo­mässiga utmaningar. Jämfört med föräldrar till friska barn, upplever de också högre stress och drabbas i större utsträckning av posttraumatiska stres­symptom. LÄS MER

 3. 3. Understanding spirituality and religiosity among very old people : measurements and experiences

  Författare :Catharina Norberg; Kristina Lämås; Regina Santamäki Fisher; Ulf Isaksson; Lisbeth Fagerström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged 80 and older; Sweden; spirituality; self-transcendence; Self-transcendence Scale; Religious Orientation Scale; religiosity; psychometrics; experiences; Umeå 85 GERDA; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background: Spirituality is a multifaceted concept. In this thesis, spirituality is understood as an overarching term and a core of a person´s being. Religiosity is seen as one of many expressions of spirituality. Very old people are a vulnerable population, with an increased risk to be exposed to negative life events. LÄS MER

 4. 4. Inner strength among old people : a resource for experience of health, despite disease and adversities

  Författare :Kerstin Viglund; Gunilla Strandberg; Berit Lundman; Elisabeth Jonsén; Björn Nygren; Gunilla Borglin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inner strength; old people; health; disease management; instrument development; mediating; structural equation modelling; qualitative content analysis; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background Inner strength has been described as an important phenomenon in association with disease management, health, and ageing. To increase the knowledge of the phenomenon of inner strength, a meta-theoretical analysis was performed which resulted in a model of Inner Strength where inner strength comprises four interrelated and interacting dimensions; connectedness, creativity, flexibility, and firmness. LÄS MER

 5. 5. Atmosphere in care settings : Towards a broader understanding of the phenomenon

  Författare :David Edvardsson; Birgit Rasmussen; PO Sandman; Marit Kirkevold; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Narrative analysis; Grounded Theory; Phenomenological hermeneutics; Symbols; At-homeness; Environment; Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to understand and describe the phenomenon ‘atmosphere in care settings’ as experienced by patients, significant others and health care staff. The study consists of four papers, each of which illuminates various aspects of the phenomenon. LÄS MER