Sökning: "Production of change"

Visar resultat 1 - 5 av 1393 avhandlingar innehållade orden Production of change.

 1. 1. Environmental-flow assessments for current and future run-off in a large river system regulated for hydropower production

  Författare :Åsa Widén; Roland Jansson; Birgitta Malm-Renöfält; Michael McClain; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental flows; eco-hydrology; hydropower; river ecosystem; environmental benefits; climate change; collaboration; resource management; Ekologisk reglering; vattenkraft; produktionsoptimering; hydrologi; hydraulik; akvatiskt ekosystem; miljönytta; klimatförändringar; samverkan; vattenresurs management;

  Sammanfattning : In 2019, Sweden implemented legislative changes to renegotiate hydropower permits to both consider environmental rehabilitation and to ensure national supply of hydropower. This means that efforts for environmental rehabilitation of the 2,000 hydropower plants in Sweden need to be considered. LÄS MER

 2. 2. Förändringsdynamik : utveckling, lärande och drivkrafter för förändring

  Författare :Barbro Nilsson; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Changes; development initiatives; conditions for learning at work; driving forces for change; Förändringsarbete; småföretag; Sverige; organisationsförändringar; lärande organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with change and development processes in small manufacturing firms. An important premise in this dissertation is that the workplace can be considered as a significant learning environment, and the issue to be focused here is the changes that occur within this learning enviromnent. LÄS MER

 3. 3. Förändringens vindar : En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem

  Författare :Gunilla Myreteg; Jan Lindvall; Lars Engwall; Inga-Lill Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Redovisning; Affärssystem; Förändringsprocesser; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Management accounting is performed with the support of enterprise resource planning (ERP) systems. Because of their integrated design and use of joint databases, such systems are often said to present companies with various opportunities for improving operations. LÄS MER

 4. 4. Translating Lean Production : From Managerial Discourse to Organizational Practice

  Författare :Jostein Pettersen; Jörgen Eklund; Mattias Elg; Andreas Hellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Lean Production; Translation; Implementation; Organizational change; Lean Production; översättning; implementering; organisationsförändring; Business studies; Företagsekonomi; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The majority of organizational change efforts end in failure. These failures can often be ascribed to lack of understanding of the translation processes that accompany the implementation of management concepts. LÄS MER

 5. 5. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on organizational change in four industrial corporations. A special emphasisis placed upon the symbolic and rhetorical aspects when changing organizations. Main concepts in the study are symbolic management and management of meaning. Two main areas are discussed in the dissertation. LÄS MER