Sökning: "Åsa Wengelin"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Åsa Wengelin.

 1. 1. Text Production in Adults with Reading and Writing Difficulties

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Åsa Wengelin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lexical diversity; misspellings; narratives; text production; written language production; text; dyslexia; deaf; reading and writing difficulties; writing; lexical density; dyslexia; deaf; written language production; text; text production; misspellings; narratives; writing; lexical density; lexical diversity;

  Sammanfattning : This thesis deals primarily with the production of written texts by adults with reading and writing difficulties. Their writing is analysed from three different aspects: error analysis, non-error-oriented text analysis and analysis of the production process. These studies are based on data from on-line recordings of writing. LÄS MER

 2. 2. Sounds of silence Phonological awareness and written language in children with and without speech

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Janna Ferreira; Jerker Rönnberg; Åsa Wengelin; Stefan Gustafson; Annika Dahlgren Sandberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. LÄS MER

 3. 3. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Kirk Sullivan; Ingela Valfridsson; Anita Malmqvist; Åsa Wengelin; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 4. 4. The /k/s, the /t/s, and the inbetweens Novel approaches to examining the perceptual consequences of misarticulated speech

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sofia Strömbergsson; David House; Åsa Wengelin; Benjamin Munson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; speech perception; speech disorders; speech synthesis; speech analysis; Tal- och musikkommunikation; Speech and Music Communication;

  Sammanfattning : This thesis comprises investigations of the perceptual consequences of children’s misarticulated speech – as perceived by clinicians, by everyday listeners, and by the children themselves. By inviting methods from other areas to the study of speech disorders, this work demonstrates some successful cases of cross-fertilization. LÄS MER

 5. 5. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER