Sökning: "Åsa Wengelin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Åsa Wengelin.

 1. 1. Text Production in Adults with Reading and Writing Difficulties

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Åsa Wengelin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lexical diversity; misspellings; narratives; text production; written language production; text; dyslexia; deaf; reading and writing difficulties; writing; lexical density;

  Sammanfattning : This thesis deals primarily with the production of written texts by adults with reading and writing difficulties. Their writing is analysed from three different aspects: error analysis, non-error-oriented text analysis and analysis of the production process. These studies are based on data from on-line recordings of writing. LÄS MER

 2. 2. Sounds of silence Phonological awareness and written language in children with and without speech

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Janna Ferreira; Jerker Rönnberg; Åsa Wengelin; Stefan Gustafson; Annika Dahlgren Sandberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. LÄS MER