Sökning: "Stefan Gustafson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Stefan Gustafson.

 1. 1. Varieties of reading disability : Phonological and orthographic word decoding deficits and implications for interventions

  Författare :Stefan Gustafson; Stefan Samuelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Reading disability; dyslexia; word decoding; individual differences; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to examine variations in the word decoding skills of reading disabled children. These variations were related to possible cognitive, developmental, and environmental causes of reading disability. Possible implications for educational interventions were also analysed. LÄS MER

 2. 2. Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties

  Författare :Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Stefan Gustafson; Pekka Niemi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; poor comprehenders; longitudinal study; early identification; reading disability; Läsförståelse; poor comprehenders; longitudinell studie; tidig identifiering; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine the cognitive and language profile in children with poor reading comprehension using a longitudinal perspective. Even though comprehension skills are closely connected to educational success, comprehension deficits in children have been neglected in reading research. LÄS MER

 3. 3. Apolipoprotein CII, CIII and E : studies on their distribution in serum and their role in the uptake of lipoproteins by reticuloendothelial cells

  Författare :Stefan Gustafson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 5. 5. Children’s early mathematics learning and development : Number game interventions and number line estimations

  Författare :Jessica Elofsson; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Stefan Gustafson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics learning and development; number knowledge and skills; intervention; number games; number line estimation; representations of number; lärande och utveckling i matematik; numeriska kunskaper och färdigheter; intervention; numeriska spel; skattningar av tal på tallinjer; representationer av tal.;

  Sammanfattning : Children’s early mathematics learning and development have become a topic of increasing interest over the past decade since early mathematical knowledge and skills have been shown to be a strong predictor of later mathematics performance. Understanding how children develop mathematical knowledge and skills and how they can be supported in their early learning could thus prove to be a vital component in promoting learning of more formal mathematics. LÄS MER