Sökning: "Annika Dahlgren Sandberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Annika Dahlgren Sandberg.

 1. 1. Sounds of silence Phonological awareness and written language in children with and without speech

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Janna Ferreira; Jerker Rönnberg; Åsa Wengelin; Stefan Gustafson; Annika Dahlgren Sandberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Postponed Plans Prospective Memory and Intellectual Disability

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER