Sökning: "deaf"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet deaf.

 1. 1. Deaf children in communication : a study of communicative strategies used by deaf children in social interactions

  Författare :Gunilla Preisler; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Deaf children; sign language; oral training; communicative strategies; child-child interaction; descriptive; video recordings; detailed analyses; nonverbal behavior; verbal behavior;

  Sammanfattning : This is a descriptive study of communicative strategies used by fifteen deaf preschool children. Five of the children had early sign language experience (ESL), while ten had late sign language experience (LSL). Seven of the LSL children had been orally trained. LÄS MER

 2. 2. Deaf people and the labour market in Sweden : education - employment - economy

  Författare :Emelie Rydberg; Berth Danermark; Lotta Coniavitis Gellerstedt; James DeCaro; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deaf; deafness; labour market; employment; workplace; level of educational attainment; disposable income; sources of revenue; register-based information; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : This thesis focuses on deaf people’s educational attainment, position on the labour market and sources of revenue. These issues are interrelated, for instance a higher level of educational attainment seems to be associated with a lower unemployment rate and higher levels of income. LÄS MER

 3. 3. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Författare :Elsa Foisack; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive education; Döva barn; Sign language; Mediated learning; Begreppsbildning; Teckenspråk; Matematikundervisning; Mathematics education; Dynamic assessment; Deaf children; Concept formation; Special didactics; concept map; sign language; mediated learning; Deaf; mathematics education; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. LÄS MER

 4. 4. Retoriska strider : Konkurrerande sanningar i dövvärlden

  Författare :Katarina Jacobsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; deaf; cochlear implant; parents; Sociology; patient organisation; rhetoric; discourse; Sociologi;

  Sammanfattning : In the last couple of decades a particular interpretation of deaf and deafness has been established in ‘official’ arenas in Sweden. Deaf individuals, according to this view, should not be seen as disabled, but rather as belonging to a cultural and linguistic minority. LÄS MER

 5. 5. Tempus och transitivitet i dövas andraspråk

  Författare :Jeanna Wennerberg; Kristina Svartholm; Tomas Riad; Kari Fraurud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tense; transitivity; deaf; second language; written swedish; discourse hypothesis; foreground; background; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is twofold. On one hand, I describe the use of tense in the second language of the deaf – written Swedish. There is no previous description of this. On the other hand, I operationalize the transitivity model (Hopper & Thompson 1980) and test its scope. LÄS MER