Sökning: "Katarina Ståhlkrantz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Ståhlkrantz.

  1. 1. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Katarina Ståhlkrantz; Stephan Rapp; Elisabet Nihlfors; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER