Sökning: "stabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 286 avhandlingar innehållade ordet stabilitet.

 1. 1. Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? : aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer

  Författare :Berit Nilsson; Göran Westman; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient; KASAM; hälsa; kön; patientinflytande; magbesvär; psykosociala faktorer; vårdgivare; stabilitet; samhällsförändringar; WHO MONICA Project;

  Sammanfattning : Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid för att ha möjlighet att fånga en utveckling. LÄS MER

 2. 2. Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties

  Författare :Jennie Berglund; Mikael Lindström; Gunnar Henriksson; Francisco Vilaplana; Jakob Wohlert; Martin Lawoko; Maija Tenkanen; KTH; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; hemicellulose; wood; glucomannan; xylan; structure; acetylation; flexibility; solubility; interaction with cellulose; stability.; hemicellulosa; trä; glukomannan; xylan; struktur; acetylering; flexibilitet; löslighet; interaktion med cellulosa; stabilitet.; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : Hemicelluloses are a group of heterogeneous polysaccharides representing around 30 % of wood where the dominating types are xylans, glucomannans and xyloglucans. Hemicelluloses complex molecular structure makes it difficult to understand the relationship between structure and properties entirely, and their biological role is not yet fully verified. LÄS MER

 3. 3. Modeling of Modular Multilevel Converters for Stability Analysis

  Författare :Luca Bessegato; Stefan Östlund; Staffan Norrga; Lennart Harnefors; Xiongfei Wang; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Modular multilevel converters MMCs ; stability; admittance; frequency-domain analysis; linearization techniques; current control; voltage control; ac ac converters; railway engineering.; Modulära multinivåomvandlare MMC ; stabilitet; admittans; frekvensanalys; linjäriseringsmetoder; strömreglering; spänningsreglering; ac ac omvandlare; järnvägsteknik.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Modular multilevel converters (MMCs) have recently become the state-of-the-art solution for various grid-connected applications, such as high-voltage direct current (HVDC) systems and flexible alternating current transmission systems (FACTS). Modularity, scalability, low power losses, and low harmonic distortion are the outstanding properties that make MMCs a key technology for a sustainable future. LÄS MER

 4. 4. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat : En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Författare :Susanne Odar; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Åke Walldius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER

 5. 5. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? : Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Författare :Magnus Perlestam; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bönder; tidigmodern; social historia; stabilitet; genus; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER