Sökning: "deaf children"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden deaf children.

 1. 1. Deaf children in communication : a study of communicative strategies used by deaf children in social interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gunilla Preisler; Stockholms universitet.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deaf children; sign language; oral training; communicative strategies; child-child interaction; descriptive; video recordings; detailed analyses; nonverbal behavior; verbal behavior;

  Sammanfattning : This is a descriptive study of communicative strategies used by fifteen deaf preschool children. Five of the children had early sign language experience (ESL), while ten had late sign language experience (LSL). Seven of the LSL children had been orally trained. LÄS MER

 2. 2. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Elsa Foisack; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; concept map; sign language; mediated learning; Deaf; mathematics education; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Cognitive education; Döva barn; Sign language; Mediated learning; Begreppsbildning; Teckenspråk; Matematikundervisning; Mathematics education; Dynamic assessment; Deaf children; Concept formation;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. LÄS MER

 3. 3. Rethinking Sound Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Nakeva von Mentzer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Computer-assisted reading intervention; phonics approach; deaf and hard of hearing; children; cochlear implants; hearing aids; Datorbaserad fonologisk lästräning; döva och hörselskadade barn; cochleaimplantat; hörapparat;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöktes fonologisk lästräning vid datorn för döva och hörselskadade barn 5, 6 och 7 år gamla som använde cochleaimplantat, hörapparat eller en kombination av båda. Barn med normal hörsel som var matchade avseende icke-verbal intelligens och ålder utgjorde jämförelsegrupp. LÄS MER

 4. 4. Integration i institutionaliserad verksamhet : en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Ellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-based integration; implementation; heating-impaired children; deaf children; preschool; institutional environment; organizational theory; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare two preschools with respect to how they reacted to and developed a programme for group-based integration of heating-impaired and deaf children. Two main issues were addressed: (1) How the two preschools reacted to and developed the integration programme as regards: (a) the attitudes of the staff to the programme's goals and means; (b) the work of the staff (forms of work, purpose/content and teaching activities); and (c) the children's play, particularly as it relates to social interaction between hearing impaired/deaf and hearing children. LÄS MER

 5. 5. Retoriska strider: konkurrerande sanningar i dövvärlden

  Detta är en avhandling från Palmkrons förlag

  Författare :Katarina Jacobsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; deaf; cochlear implant; parents; Sociology; patient organisation; rhetoric; discourse; Sociologi;

  Sammanfattning : In the last couple of decades a particular interpretation of deaf and deafness has been established in ‘official’ arenas in Sweden. Deaf individuals, according to this view, should not be seen as disabled, but rather as belonging to a cultural and linguistic minority. LÄS MER