Sökning: "livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet livsvärld.

 1. 1. Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund

  Författare :Margareta Asp; Karin Dahlberg; Kerstin Segesten; Britt-Marie Ternestedt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rest; stress; health; caring; learning; skills; lived body; life-world; phenomenology; vila; stress; hälsa; fenomenologi; lärande; vårdande; omvårdnad; färdighet; levd kropp; livsvärld; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. LÄS MER

 2. 2. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder : studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Författare :Karl Anton Forsberg; Per Olof Sandman; Tommy Björkman; Mikael Sandlund; Ulf Malm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek : Meningsskapande genom den levda kroppen

  Författare :Ebba Hildén; Anders Arnqvist; Tomas Saar; Sonja Sheridan; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Toddlers; one year olds; preschool; communication; life-world; the lived body; phenomenology; Maurice Merleau-Ponty; Ettåringar; de yngsta förskolebarnen; förskolan; kommunikation; livsvärld; den levda kroppen; fenomenologi; Maurice Merleau-Ponty; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Communication between the youngest preschool children is the focus of this essay, primarily on how the children communicate with each other, what they are communicating about and what meaning the communication holds for the children. The aim is to describe and understand communication that takes place in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a Swedish preschool. LÄS MER

 4. 4. Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning

  Författare :Margaretha Häggström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Pedagogiskt arbete; fenomenologi; estetiska erfarenheter; direkta naturmöten; skog; växtblindhet; livsvärld; promenadintervju; aktionsforskning; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : In a period of accelerated environmental change, a focus on how humans build embodied relationships with the more-than-human world is a critical arena for pedagogical work. The aim of this thesis is to elucidate people’s lived experiences of being in the forest. LÄS MER

 5. 5. Meningen med att gå i musikterapi : En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser

  Författare :Ann-Sofie Paulander; Cecilia K. Hultberg; Gunnar Ternhag; Alf Gabrielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music therapy; Sweden; phenomenology; hermeneutic; life-world; ethics; rituals; meaning experiences; transcendence; time consciousness; present moment; Musikterapi; Sverige; fenomenologi; hermeneutik; livsvärld; etik; ritualer; meningsupplevelser; transcendens; tidsmedvetande; nuet ; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to illuminate music therapy in Sweden by exploring participant’s experiences of Functionally Oriented Music Therapy (FMT), music therapy grounded on psychodynamic theories and Guided Imagery and Music (GIM). How can adult participants’ experiences of music therapy used as individual treatment, be described from phenomenological perspectives? Theoretical framework is the life-world perspective according to Merleau-Ponty (2005), an ethical perspective according to Ricœur (1992) and a perspective of time consciousness according to Husserl (1991). LÄS MER