Sökning: "Karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet Karriär.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Vetenskap och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas Kaiserfeld; KTH.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; history of technology; history of science; history of ideas; history of physics; history of professions; history; institutionalisation; prosopography; education; 2Oth-century.; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study concerns the conditions for research. Above allit deals with the professional and institutional situation ofphysicists in Sweden during the first half of the twentiethcentury. The starting point is the altered career opportunitiesfor physicists in industrialised society. LÄS MER

 3. 3. Kapital och karriär

  Detta är en avhandling från Valfrid

  Författare :Lars Seldén; Högskolan i Borås.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; forskare;

  Sammanfattning : As a doctoral dissertation in Library and Information Studies at GöteborgUniversity in Sweden, this book has been published with the purpose ofbeing defended at a public event. It deals with information seeking in theeveryday life of research. Such an area of inquiry within Library andInformation Studies is known as user studies. LÄS MER

 4. 4. Man hittar sin nisch Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Karin Kullberg; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 5. 5. Kön, lön och karriär Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Sune Dufwa; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nurses; professionalisation; gender; career; masculinity; femininity; nursing profession; feminism; union leaders; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : In a Swedish context this thesis deals with male integration in the profession of nursing during the last 50 years of the twentieth century.I focus on four different topics.At first the pioneer era is discussed, that is in the beginning of the 50s, when men were allowed to enter the nursing profession and become nurses. LÄS MER