Sökning: "chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade ordet chefer.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Klara Regnö; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managers; management; leadership; women-dominated organizations; gender; power; gender ordering; gender structuring; elderly-care; care for the disabled.; Chefer; ledarskap; kön; makt; kvinnodominerad verksamhet; omsorg; jämställdhet; mångfald; könsordnande; könsordning;

  Sammanfattning : This study focuses on women managers in women-dominated organisations. They are leaders in organisations where the majority of the managers as well as the employees are women. In Sweden today most women and men of working age carry out paid work. LÄS MER

 3. 3. Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Leena Avotie; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; chefer; kvinnor; könsroller; ledarskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefer : upplevt arbete i en industriell verksamhet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tilmann Hasselhorn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Arbetsledningens karaktär har förändrats varaktigt under det senare decenniet som följd av nya produktionsfilosofier. Med införandet av team- och processorienterade arbetsorganisationsformer har speciellt karaktären av arbetsledande befattningar närmast produktionsprocessen påverkats. LÄS MER

 5. 5. Chefer i korstryck : Att hantera krav i politiskt styrda organisationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Margareta Lundberg Rodin; Högskolan i Borås.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Omvärlden och förutsättningarna för ledarskap i kommunerna förändras fortlöpande. Kravställarna på de offentligt finansierade tjänsterna är flera och deras åsikter eller intressen går ibland isär. Förvaltningschefen befinner sig i skärningspunkten mellan politik och förvaltning. LÄS MER