Sökning: "könsordning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet könsordning.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Klara Regnö; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managers; management; leadership; women-dominated organizations; gender; power; gender ordering; gender structuring; elderly-care; care for the disabled.; Chefer; ledarskap; kön; makt; kvinnodominerad verksamhet; omsorg; jämställdhet; mångfald; könsordnande; könsordning;

  Sammanfattning : This study focuses on women managers in women-dominated organisations. They are leaders in organisations where the majority of the managers as well as the employees are women. In Sweden today most women and men of working age carry out paid work. LÄS MER

 3. 3. Är det någon "könsordning" i skolan? analys av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulla Forsberg; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary school; gender; subjectivity; femininity; masculinity; gender order; dualism; hierarchy; category maintenance; discourse analysis; poststructuralism;

  Sammanfattning : The thesis focuses on gender in primary school and the aim was to study how girls and boys construct their subjectivities in accordance with current gender discourses and how they take up those discourses in school practices. Special attention has been paid to the students' fluid subjectivities. LÄS MER

 4. 4. Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Abrahamsson; Luleå tekniska universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en könsteoretisk studie av organisationsförändringar i industrin - med fokus på kvinnor som arbetar med produktionsarbete. Avhandlingen beskriver vad som händer med organisationsstrukturen och med genusordningen i organisationen när företaget försöker införa en platt integrerad arbetsorganisation. LÄS MER