Sökning: "Anna Wahl"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Anna Wahl.

 1. 1. Det osynliggjorda ledarskapet : Kvinnliga chefer i majoritet

  Författare :Klara Regnö; Anna Wahl; Anna Jónasdóttir; Karin Widerberg; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managers; management; leadership; women-dominated organizations; gender; power; gender ordering; gender structuring; elderly-care; care for the disabled.; Chefer; ledarskap; kön; makt; kvinnodominerad verksamhet; omsorg; jämställdhet; mångfald; könsordnande; könsordning;

  Sammanfattning : This study focuses on women managers in women-dominated organisations. They are leaders in organisations where the majority of the managers as well as the employees are women. In Sweden today most women and men of working age carry out paid work. LÄS MER

 2. 2. Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling

  Författare :Anna Wahl; Sven-Erik Sjöstrand; Gisele Asplund; Maud Eduards; HHS Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :Könsstruktur; karriär; feministisk teori; organisation och kön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vi blev antagligen för många : Könskränkande behandling i akademisk miljö

  Författare :Anneli Andersson; Ivo Zander; Margaretha Fahlgren; Pia Höök; Anna Wahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; gender harassment; violence; Företagsekonomi; Könskränkningar; akademisk arbetsmiljö; psykiskt våld; feministisk; organisationsteoretisk; motståndsteori; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to further the theoretical understanding of gender harassment. I suggest an approach and a theoretical model that answers the question of how to understand and describe gender harassment both in terms of specific actions taken against an individual because of gender and the combined actions that constitute a gender harassment process. LÄS MER

 4. 4. They are so damn grateful : A longitudinal study of how postcolonial attitudes influence the innovation process in social ventures

  Författare :Ruth Brännvall; Monica Lindgren; Anna Wahl; Malin Tillmar; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social innovation; social entrepreneurship; post-colonialism; co-creation; innovation management; social innovation; socialt entreprenörskap; innovationsledning; postkolonial teori; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : This research is a longitudinal study of three start-ups that are aiming at launching innovative products for underserved markets. Prior research has showed that the ability to design services, which support all parties in the processes of value creation and including the customer into creating the experience, becomes a source of competitive advantage for the firm. LÄS MER

 5. 5. Den paradoxalt nödvändiga kvinnan : Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama

  Författare :Ulrika Jansson; Patrik Larsson; Liselotte Jakobsen; Birgitta Eriksson; Anna Wahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kön; nyliberalism; jämställdhet; problemrepresentationer; diskurs; subjektspositioner; politik; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning :   – Det är självklart att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och män. Ingen ska behöva behandlas sämre på grund av vilket kön man tillhör. LÄS MER