Sökning: "Karin Kullberg"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Karin Kullberg.

 1. 1. Socionomkarriärer. Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Författare :Karin Kullberg; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER

 2. 2. Socionomkärrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Författare :Karin Kullberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER

 3. 3. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 4. 4. Vilja, kunna, förstå : om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten

  Författare :Karin Alexanderson; Lars Oscarsson; Christian Kullberg; Evert Vedung; Staffan Höjer; Staffan Höijer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intervention study; social work; documentation; assessment; outcomes; follow-up; evaluation; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. LÄS MER

 5. 5. “Doing things together” : Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER