Sökning: "Ann-Catrine Edlund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Ann-Catrine Edlund.

 1. 1. Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor : Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

  Författare :Daniel Andersson; Ann-Catrine Edlund; Lars-Erik Edlund; AnnaMalin Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ordspråk; kön; genus; hegemonisk maskulinitet; hegemonisk femininitet; kulturell modell; blending; metaforer; liknelser; norrland; jordbrukssamhälle; agrarmiljö; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation deals with 199 gender related proverbs that were collected in northern Sweden and were used in an agrarian environment, approximately between the beginning of the 19th century and the beginning of the 20th. The conceptions of gender which these proverbs convey also belong to the same time range and place. LÄS MER

 2. 2. "Ja bare skrivar som e låter" : En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

  Författare :Anna Greggas Bäckström; Lars-Erik Edlund; Ann-Catrine Edlund; Jan-Ola Östman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; literacy practices; SMS Short Message Service ; dialect; young people; identity; Modern Swedish; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The thesis studies the literacy practices of a group of young people in Närpes in southern Ostrobothnia, Finland with focus on SMS (Short Message Service), both in Standard Swedish and in dialect, but for the most part written in dialect. The aim of the investigation is to describe this writing as a social marker (young people against adults) and its function as an identity act. LÄS MER

 3. 3. Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

  Författare :Annika Norlund Shaswar; Lars-Erik Edlund; Ann-Catrine Edlund; Rita Hvistendahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish tuition for immigrants; literacy event; literacy practice; New Literacy Studies; sociotextual domain; ethnography; learning; identification; identities; Kurdish; svenska för invandrare; skrifthändelse; skriftpraktik; New Literacy Studies; sociotextuell domän; etnografisk metod; lärande; identifikation; identiteter; kurdiska; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the literacy practices in literacy history, in everyday life and in Swedish tuition for immigrants (sfi) of five Kurdish adults. The study analyses connections and dividing lines between literacy practices of the sociotextual domains of everyday life and literacy practices of the sociotextual domain of sfi. LÄS MER

 4. 4. Sälen och Jägaren : De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv

  Författare :Ann-Catrine Edlund; Jan Nilsson; Nils Storå; Kerstin Norén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; cognitive anthropology; conceptual system; cultural model; knowledge system; categorization of seals; seal hunting; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : In the North Scandinavian area of investigation, which is in focus in this dissertation, seal-hunting has been an important means of livelihood from prehistoric times up to the present. The Swedish-speaking seal-hunters' conceptual system for seal during the 20th century is analysed here. LÄS MER

 5. 5. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER