Sökning: "etnografisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden etnografisk metod.

 1. 1. Integrationen och arbetets marknad Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Jennie K Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 2. 2. Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annika Norlund Shaswar; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish tuition for immigrants; literacy event; literacy practice; New Literacy Studies; sociotextual domain; ethnography; learning; identification; identities; Kurdish; svenska för invandrare; skrifthändelse; skriftpraktik; New Literacy Studies; sociotextuell domän; etnografisk metod; lärande; identifikation; identiteter; kurdiska; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the literacy practices in literacy history, in everyday life and in Swedish tuition for immigrants (sfi) of five Kurdish adults. The study analyses connections and dividing lines between literacy practices of the sociotextual domains of everyday life and literacy practices of the sociotextual domain of sfi. LÄS MER

 3. 3. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stine Adrian; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER

 4. 4. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Skolvardagens genusdramaturgi en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Öqvist; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. LÄS MER