Sökning: "modellbaserad styrning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden modellbaserad styrning.

 1. 1. Transition delay in boundary-layer flows via reactive control

  Författare :Nicolò Fabbiane; Dan S. Henningson; Shervin Bagheri; Denis Sipp; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow control; drag reduction; net energy saving; adaptive control; model-based control; optimal control; flat-plate boundary layer; laminar-to- turbulent transition; plasma actuator; direct numerical simulation; in-flight experiments; strömningsstyrning; friktionsreduktion; netto energibesparing; adaptiv styrning; modellbaserad styrning; optimal kontroll; gränsskikt öve en plan platta; laminärt till turbulent omslag; plasma aktuator; DNS; flyg prov; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Transition delay in boundary-layer flows is achieved via reactive control of flow instabilities, i.e. Tollmien-Schlichting (TS) waves. Adaptive and model-based control techniques are investigated by means of direct numerical simulations (DNS) and experiments. LÄS MER

 2. 2. Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder - En jämförelse med andra reglerstrategier

  Författare :Daniel Olsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energiprestanda; framledningskurva; radiatorsystem; väderprognosstyrning; värmeenergi; ekvivalent temperatur; reglerstrategi;

  Sammanfattning : Sedan konceptet med lokal väderprognosstyrning av byggnaders värmesystem utvecklades och introducerades av SMHI i slutet på 80-talet har det blivit allt mer vanligt förekommande och är idag installerat i byggnader med sammanlagt mer än 10 miljoner m2 uppvärmd golvarea. Tekniken har hittills framförallt fått fotfäste i svenska flerbostadshus och av de som tillhandahåller tjänsten uppges ofta att konceptet normalt sett reducerar värmeenergianvändningen med 10 - 15 % för ett vanligt flerbostadshus. LÄS MER