Sökning: "Ericka Johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Ericka Johnson.

  1. 1. Situating Simulators : The integration of simulations in medical practice

    Författare :Ericka Johnson; Boel Berner; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reconstitution; medical simulators; simulations; situated learning; medical practice; apprenticeship; legitimate peripheral participation; intra-action; agency; medicinsk utbildning; simulering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This study examined the practices of integrating simulators into medical education. Simulators have been observed in use to discern how medical practices are created out of the simulations. Video recordings of the simulations have been analysed, complemented by interviews with instructors and students. LÄS MER

  2. 2. Att bota en prostata : Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910

    Författare :Elin Björk; Ericka Johnson; Maria Björkman; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostata; prostatahypertrofi; kastrering; medicinhistoria; kunskapsproduktion; kunskapsobjekt; maskulinitet; vetenskapshistoria;

    Sammanfattning : Avhandlingen behandlar den korta men intensiva perioden 1893–1910 då kastrering användes som behandlingsmetod för att bota prostatahypertrofi. Fokus för analysen är hur prostatan, prostatahypertrofi och testiklarna skapades som medicinska kunskapsobjekt. LÄS MER

  3. 3. Accounting the Future : An Ethnography of the European Spallation Source

    Författare :Ivanche Dimitrievski; Stephen William Woolgar; Ericka Johnson; Michael E. Lynch; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accountability relations; future; futuring practices; community performance;

    Sammanfattning : The thesis investigates the social processes involved in the practices of futuring. It addresses the question of how social practices contribute to the production and maintenance of robust versions of the future. It asks how best we should study futurity, including expectations, imaginations, promises and visions. LÄS MER

  4. 4. Unpacking Rational Use of Antibiotics : Policy in Medical Practice and the Medical Debate

    Författare :Hedvig Gröndal; Tora Holmberg; Ericka Johnson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Antibiotics; Policy; Medical Sociology; Actor-Network Theory; Human-microbial relations; Antimicrobial Resistance; Everyday Infections; Material semiotics; Medical sociology; Medical objects; Medical technologies; Medical knowledge; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : Rational use of antibiotics–using antibiotics only when needed and in the right way–is a prioritized goal in policy aimed at preventing antimicrobial resistance. A vast body of research is devoted to understanding why unnecessary antibiotics are prescribed. LÄS MER

  5. 5. Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

    Författare :Lisa Lindén; Ericka Johnson; Claes-Fredrik Helgesson; Ana Viseu; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

    Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER