Sökning: "begreppsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet begreppsförståelse.

 1. 1. Hur begriplig är historien? : Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan

  Författare :Anna-Carin Stymne; Nils Edling; Bo Persson; Martin Stolare; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History education; Teaching and learning in history; historical thinking; historical understanding; historical explanation; historical concept; conceptual understanding; SFL; Historiedidaktik; Historisk förklaring; Historiskt tänkande; begreppsförståelse; undervisning och inlärning; historiska begrepp; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis focuses on how students learn history in the classroom, more precisely on their possibilities and difficulties in developing competence in the school subject of history. There is a particular emphasis on how they explain and understand historical processes and concepts within the subject of history. LÄS MER

 2. 2. Döva barns begreppsbildning i matematik

  Författare :Elsa Foisack; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive education; Döva barn; Sign language; Mediated learning; Begreppsbildning; Teckenspråk; Matematikundervisning; Mathematics education; Dynamic assessment; Deaf children; Concept formation; Special didactics; concept map; sign language; mediated learning; Deaf; mathematics education; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett kulturarv

  Författare :Vivian Smits; Cornelius Holtorf; Ola W. Jensen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural heritage; contract archaeology; museum collection; material culture; selection; cultural heritage paradox; kulturarv; uppdragsarkeologi; samling; källmaterial; gallring; urval; kulturarvsparadox; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Det övergripande målet för detta arbete ligger i att utveckla samarbetet mellan aktörerna i det uppdragsarkeologiska verksamhetsfältet, i syfte att optimera urvalet och användningen av de ting som genereras och blir till ett kulturarv. Tyngdpunkten i licentiatuppsatsen ligger på de processer och strukturer som ligger till grund för formering av samlingarna och genom vilka det arkeologiska källmaterialet får en ny identitet som musealt kulturarv. LÄS MER

 4. 4. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 5. 5. Lösa problem : om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Författare :Johan Sidenvall; Johan Lithner; Carina Granberg; Björn Palmberg; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER