Sökning: "uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade ordet uppfattningar.

 1. 1. Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vård; omvårdnad; fenomenografi; uppfattningar; sjuksköterskor; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. LÄS MER

 2. 2. Competence-based Curriculum (CBC) in Tanzania : Tutors' Understanding and their Instructional Practices

  Författare :Ibrahimu Nzima; Martin Stigmar; Ulf Fredriksson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Competence-based curriculum; instructional practices; Tanzania; tutors understanding; kompetensbaserad läroplan; lärarutbildares uppfattningar; Tanzania; undervisningspraktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to investigate tutors’ understanding of a competence-based curriculum (CBC) and how they train the student-teachers to implement CBC in actual classroom situations in ordinary level (O-level) secondary schools in Tanzania.The study employed a qualitative research approach informed by the interpretive paradigm. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om specialpedagogiska insatser : aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv

  Författare :Dennis Groth; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattningars om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret så har det handlat om att utröna det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten med avseende på självbild, självvärdering och lärande. LÄS MER

 4. 4. WHO:s rekommendationer för vård vid normal förlossning : Instrumentutveckling, barnmorskors dokumenterade vård och kvinnors uppfattningar

  Författare :Ann-Kristin Sandin-Bojö; Bodil Wilde Larsson; Marie-Louise Hall-Lord; Ingela Rådestad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Instrument; intrapartal care; midwives; quality assurance; WHO; women’s; perceptions; Barnmorskor; instrument; kvalitetsbedömning; kvinnors uppfattningar; WHO.; förlossningsvård; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The aims of intrapartal care are a healthy mother and child and a positive birth experience for the woman. The aims should be achieved using the least possible number of interventions that is compatible with safety. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER