Sökning: "Carina Carlhed"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Carina Carlhed.

 1. 1. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin-Anna Petersen; Ingrid Heyman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation examines the formation of specific groups, their interests and positions related to children with disabilities and their education and care in Sweden developed during 1960-1980. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s sociological theory of social space, which assumes that social life is based on symbolic and cultural systems of beliefs with respectively specific doxas and symbolic economies. LÄS MER

 2. 2. Medicinens lyskraft och skuggor : ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Författare :Carina Carlhed; Donald Broady; Staf Callewaert; Eva Björck-Åkesson; Karin Anna Petersen; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Educational and cultural sociology; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUND Bakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 4. 4. Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark : Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Författare :Gerd Anne Halskov; Donald Broady; Karin Anna Petersen; Carina Carlhed; Ingrid Heyman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing education; Survey; Document analysis; Recruitment patterns; Higher education; Social space; Habitual orientation; Praxeology; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The dissertation examines the recruitment to the nursing education in Denmark from 1850 but with emphasis on the years 1988-2001 during which a major reform was conceived and implemented. Pursuant to that reform, in 2001 the nursing education was given the status of a Bachelor’s Degree Program in Nursing. LÄS MER

 5. 5. The Parent–Teacher Encounter : A (mis)match between habitus and doxa

  Författare :Maria Mersini Pananaki; Carina Carlhed Ydhag; Meeri Hellstén; Petra Roll Bennet; Unn-Doris K. Bæck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parent–teacher encounter; social practice; parental school capital; collaboration; habitus; doxa; schooling field; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study how parents and teachers experience their encounter and how they negotiate their positions in the field of schooling with respect to legitimate knowledge claims about the child and the ideal form of home–school collaboration. The aim is operationalised through the following research questions: 1) How do parents and teachers utilise their social and cultural resources in their encounters? 2) How can certain resources function as forms of capital in relation to different practices in the field? 3) What practices do teachers and parents employ to preserve and/or subvert their relative positions in their encounters?  The theoretical framework is grounded in Pierre Bourdieu’s theory of practice and the main conceptual tools are habitus, capital and doxa. LÄS MER